65plusfonds en ANBI

Giften zijn daarom belastingaftrekbaar.
 
RSIN nummer: 8066.92.066
 
Doelstelling
De doelstelling van het 65+ fonds is statutair als volgt gedefinieerd:
 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (oud-) zendingswerkers van de Stichting European Christian Mission-Nederland, gevestigd te Deventer, voorheen genaamd Stichting Europese Evangelische Zending.
 
Daarbij is de primaire doelstelling het leveren van een bijdrage in de oude dagvoorziening van de oud zendingswerkers van ECM in Spanje, te weten: Antonio Martinez en Africa Figueras. Naast het ondersteunen van deze groep is het ook mogelijk voor overige oud-zendelingen van ECM en tevens nog werkende ECM-zendelingen om een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen.
 
Het opgebouwde vermogen blijft hierbij stabiel. Dit betekent dat alleen opbrengsten uit het vermogen ingezet kunnen worden als steun.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaar is met een klein batig saldo afgesloten. De inkomsten uit giften zijn fors teruggevallen, vooral door het wegens de recessie uitvallen van een grote jaarlijkse donor. Voor het komend jaar hebben wij echter hun steun weer toegezegd gekregen. Doordat een deel van de liquide middelen is ondergebracht bij een andere bankier, zijn de rente inkomsten iets toegenomen. Er is ook dit jaar besloten geen gelden te beleggen in aandelen- of obligatiefondsen.
Naast de vaste pensioenuitkeringen aan de Spaanse pensionada’s is een incidentele bijdrage toegezegd aan een fondswervingscampagne ten behoeve van een ECM zendingswerker die in 2013 de pensioengerechtigde leeftijd hoopt te bereiken en van wie de inkomsten uit een vergrijzende achterban sterk waren teruggevallen, waardoor financiële problemen waren ontstaan. De exacte hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de resultaten van de campagne en zal derhalve pas in 2013 berekend en uitgekeerd worden. Hiermee geeft het bestuur gevolg aan het beleid ook incidentele ondersteuning mogelijk te maken.
 
Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door:
 
 D.J. (Diederick) Eikelboom te Nijmegen     
 B. (Beschier) de Korte te Houten           
 E. (Eimert) Fikse te Wezep                   
 A. (Anne) Mulder te Hattem     
 C.J.(Claudia) Vink-Nijhof te Goor               
 
Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting.