ANBI en Jaarverslagen

65plusfonds en ANBI

RSIN nummer: 002931321.

Doelstelling

De doelstelling van het 65plusfonds is statutair als volgt gedefinieerd:
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (oud-)zendingswerkers van de Stichting European Christian Mission-Nederland, gevestigd te Deventer, voorheen genaamd Stichting Europese Evangelische Zending.
Daarbij is de primaire doelstelling het leveren van een bijdrage in de oudedagsvoorziening van de oud-zendingswerkers van ECM in Spanje, te weten: Africa Figueras. Naast het ondersteunen van Africa is het ook mogelijk voor overige oud-zendelingen van ECM en tevens nog werkende ECM-zendelingen om een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen.
Het opgebouwde vermogen blijft hierbij stabiel. Dit betekent dat alleen opbrengsten uit het vermogen ingezet kunnen worden als steun.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaar is met een klein batig saldo afgesloten. De inkomsten uit giften zijn fors teruggevallen, vooral door het wegens de recessie uitvallen van een grote jaarlijkse donor. Voor het komend jaar hebben wij echter hun steun weer toegezegd gekregen. Doordat een deel van de liquide middelen is ondergebracht bij een andere bankier, zijn de rente inkomsten iets toegenomen. Er is ook dit jaar besloten geen gelden te beleggen in aandelen- of obligatiefondsen.
Verdere gegevens over de ANBI-status zijn te vinden via www.ecmnederland.nl/anbi. Vanaf 2021 is het 65plusfonds als project ondergebracht bij ECM Nederland en zal de verantwoording een plek krijgen in de jaarverslagen van ECM Nederland.